Hızır Aleysselam'ın duasını okuyan herkesin tüm isteği arzusu kabul olur inşallah.

Hızır aleyhisselam’ın okuduğu vird budur lahutii ailesi..faziletleri:1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli, 476)4- Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar  ---

-----------------   Bismillahirrahmanirrahiym* 

La ilahe illellahül hayyül kayyum*

 La ilahe illellahül bakıd deymum* 

La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh*

 La ilahe illellahül evvelül ahir* 

La ilahe illellahüz zahirul batın*

 La ilahe illellahül azizül cebbar* 

La ilahe illellahül hakimül ğaffar*

 La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr*

 La ilahe illellahül latiyfül habir* 

La ilahe illellahül ğafuruş şekur* 

La ilahe illellahül vehhabül kadir* 

La ilahe illellahül halimül alim* 

La ilahe illellahül cevadül kerim* 

La ilahe illellahül berrur rahiym*

La ilahe illellahül azizül hakiym* 

La ilahe illellahül hafidur rafiu* 

La ilahe illellahül hafiyzul muğniy*

La ilahe illellahül kerimül mu’tıy*

 La ilahe illellahül kaimüz zekiyy* 

La ilahe illellahül aliyyül behiyy*

 La ilahe illellahüş şehidür rakıyb* 

La ilahe illellahül karibül mucib* 

La ilahe illellahül fettahul aliym La ilahe illellahül vekiylür razzak* 

La ilahe illellahül mütekebbirul halık* 

La ilahe illellahül evvelü min aded* 

La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded* 

La ilahe illellahül vedudül meciyd* 

La ilahe illellahül mübdiül müiyd* 

La ilahe illellahül fe’alü lima yürid* 

La ilahe illellahül melikül varis* 

La ilahe illellahül bakıl bais* 

La ilahe illellahül bariul musavvir* 

La ilahe illellahül latiyful müdebbir La ilahe illellahüs seyyidüd deyyanLa ilahe illellahül hannanül mennan La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan* 

La ilahe illellahül hadil kaviyy*La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy* 

La ilahe illellahül hakkul mübin* 

La ilahe illellahüt tevvabül müiyn* 

La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal* 

La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal* 

La ilahe illellahül ferdüs samed*

 La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda* 

La ilahe illellahül basitul bediy’u* La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı*

 La ilahe illellahül vasiu zül ihsan* La ilahe illellahüs selamül mü’min* 

La ilahe illellahül kefiylül müheymin* La ilahe illallahül hakimül kerim* 

La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym* 

Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn* 

Bi rahmetike ya erhamer rahımiyn* __________________"Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."Hz. Muhammed  Araştıran  hazırlayan  (Ömer akıncı )

  Selam ve dua ile 

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammad ve alihi ve sahbihi ve sellem,

Allahümme kema latifte fi a’zametike zunal lutafa i,ve ‘alevte bi a’zametike alel u’zama i,ve ‘alimte ma tahta arzike ka’ilmike bima fauka ‘arşika,ve kanet vasia visus suduri kal’alaniyyati ‘indeke,ve ‘ala niyyetil kauli kassirr fi ilmike,van kada küllü şey’in li ‘azametike,ve kaza’a küllü zi sultanin li sultanike,ve sara emrud dünya vel ahirati küllühü biyedike.Ic’al li min külli hammin asbahtu ev emseiytü fihi faracan ve makraca,Allahumma inni a’favaka ‘an zunubiy,ve tacavazaka ‘an kathi’ethiy,ve sitreke ala kabihi a’meliy,atmi’niy ‘en es’elüke ma la estev cibuhu minke mimma kashartu fihi,az'uke aminan, ve es’elüke müste’anisa.Ve innekel muhsinu ileyye,ve analmusi’i ila nefsiy fima beyniy ve beinaka,tetavadda duu ileyye bini’metike,ve atabak kadhu ileyke bilma’asiy,Velakinnats sakuha bike hamelet alel ahireti ‘aleyke,fe’ud bi fadlike ve ihsanikeinneke entet tevvabür rahimve salallahü ala Seyyidina Muhammadin ve alihi ve sahbihi ve sellim.velhamdülillahi rabbil aleminBu duayı dilekleriniz için cuma gecesi bir defa okuyun.

Kumeyl duası ile okunursa daha etkili olur.